سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن کریمی مزرعه شاهی – دانشیار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
امیر زنج – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه ن
سعید شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه ن

چکیده:

اخیراً سیستم دمش شیمیایی به دلیل سادگی، سبکی و کم هزینه بودن نسبت به سایر روشها به عنوان سیستم فشارگذاری مخازن پیشران موشکهای سوخت مایع، مورد توجه محققان قرار گرفته است . در این روش از محصولات احتراقی برای فشارگذاری مخازن استفاده میشود با این تفاوت نسبت به سایر روش های گرم که ، احتراق مستق یماً در درون مخازن پیشران انجام میشود . در این مقاله ابتدا منطق طراحی برای یک چنین سیستمی ارائه شده و مدل ریاضی آن تشریح شدهاست . در ادامه از روی نتایج آزمایشات تجربی در ابعاد حدود %۲ مدل واقعی، نحوه عملکرد مشخصه های این سیستم مشخص شده و بهترین متد پاشش انتخاب شدهاست . در انتها نیز نتایج پیش بینی شده با نتایج تجربی در ابعاد واقعی مقایسه شده و هماهنگی مطلوبی بین مقادیر تجربی وتحلیلی مشاهده شدهاست