سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز زارعی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف،
عظیم زارعی – دانشجوی دآتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس
سیدوحید عماداسلام اسکویی – دانشجوی آارشناسی ارشد مدیریت ف نآوری اطلاعات،

چکیده:

امروزه نا آارآمدی بخش دولت از یک سو و توانمندی های روز افزون تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از سویی دیگر ، حرآت جهانی را به سمت ایجاد دولت الکترونیک موجب شده است آه آشور ما نیز در این جرگه قرار دارد . این حرآت طیف گسترد ه ای از تغییرات و چالشها را در پی دارد آه برای حصول موفقیت چاره اندیشی آﻧﻬا اجتناب ناپذیر است. پیاده سازی نگرش فرایندی یکی از این تغییرات است آه در این مفهوم دولت در قالب مجموعه ای از فرایندها دیده می شود. این امر به همان میزان آه آارآردهای مثبتی را ایجاد خواهد نمود، ابعاد گسترده ای از فعالیت ها را می طلبد . مجموعه ای گسترده، متنوع و پیچیده از میلیوﻧﻬا فرایند به همراه ازتباط بین آﻧﻬا یکی از این موارد می باشد. در چنین فضا یی، تصمیم گیری بخش دولت با توجه به تاثیر ات شگرف آن در بخش فرایندها نه تنها حائز اهمیت خواهد بود بلکه مستلزم استفاده سنجیده و آگاهانه از سیستم های مدرن پشتیبان تصمی م می باشد. در این مقاله به متناسب آردن سیستم های پشتیبان تصمیم در خصوص مدیریت فرایندها پرداخته شده و با چنین دیدگاهی عناصر اصلی آن ش امل زیر سیستم مدیریت داده، زیر سیستم مدیریت مدل ، زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش و رابط آاربر مورد بحث قرار گرفته است.