سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طراحی مفهومی یک محیط پژوهش الکترونیکی جهت حل برخ ی از دشواریهای انجام پژوهشهای مهندسی به روش سنتی، استفاده از روش های نوین پ ژوهش الکترونیکی، تحلیل فرصت ها و تهدیدهایی ناشی از آن از طر یق ترسیم یک چهار چوب برای تولید یک محیط رایان ه ای پژوهش الکترونیکی به عنوان کمک پژوهشگر رایان ه ای جهت انجام پژوهش به کمک رایانه در محیط الکترونیکی، صورت گرفته است . بیان مشخصات امکان سنجی شده عمومی و مؤلفه های این محیط، توصیف معماری و طراحی ساختار مفهومی آن که در این پژوهش انجام شده و در این مقاله توصیف می گردد مبتنی بر نمون هسازی تکاملی و تجربه انجام دو پژوهش کاربردی در این محیط است.