سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید هذبی –

چکیده:

تابع هدف به صورت ترکیب خطی از افت و جرم طبقه توسط یک کد کامپیوتری محاسبه و مقدار این تابع به همراه قیود ایروترمودینامیکی و مکانیکی مربوطه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک محاسبه ونتایج حاصل با مقادیر ارائه شده در مدل رائوگوپتا ) ) Rao&Gupta مقایسه شده است . در تعیین تلفات انرژی،از روابط تجربی اینلی وماتیسون ) Aline&Mathieson به هـمراه تصحیـحات دانـهام وکـیمDunham&Cameاستفاده شده و خواص سه بعدی جریان با فرض تعادل شعاعی در مدل جریان گرداب آزاد تعیین شده است .