سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا شهیدی – مهندسین مشاور زایندآب، اصفهان
اصغر فولادگر – مهندسین مشاور زایندآب، اصفهان
فرید عربزاده – مهندسین مشاور زایندآب، اصفهان

چکیده:

در این مقاله روشی برای به دست آوردن پروفیل تغییر شکل محور تونلها در محل عبور از گسلهای فعال ارائه شده است. یک مدل پیشرفته خاک به این صورت که مشخصات فیزیکی و خصوصیات ژئومکانیکی بستر، اعم از چسبندگی و مدول الاستیسیته به صورت خطی از مرکز گسل به سمت اطراف افزایش می یابد در خصوص آنالیز مورد استفاده قرار می گیرد. این مسأله به صورت دوبعدی کرنش مستوی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود در نرم افزار “PLAXIS” مدل سازی می شود و پروفیل تغییر شکل محور تونل به دست می آید. آنالیز انجام شده یک آنالیز الاستو-پلاستیک است که در نهایت انعطاف پذیری لاینینگ در مقابل شکست با طراحی مفصل های پلاستیک کنترل می شود. این روش در واقع مبنای طراحی لاینینگ تونل سوم کوهرنگ در محدودة گسلهای فعال می باشد که نتایج در دو مورد از گسلهای فعال موجود در مسیر عبور این تونل ارائه شده است.