سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ دانشگاه زنجان
کاظم مظلومی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید امیردهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روش طراحی منحنی های کارکرد قابل پذیرش توان ( ۱(CBEMA برای موتورهای تک فاز و سه فاز توضیح داده خواهد شد. در ابتدا سرعت استاندارد محور به عنوان شاخص کارکرد مناسب موتور در نظر گرفته شده و با استفاده از شبیه سازی یک نمونه ازموتورهای تک فاز و سه فاز در نرم افزار ،MATLABمنحنی های تغییر سرعت این موتورها در برابر دامنه های
مختلف کاهش کوتاه مدت (فلش ۲) ولتاژ به طول دوره زمانی آن به دست می آید. در ادامه از نقاط تقاطع منحنی های بدست آمده با سرعت استاندارد موتور جهت حل معادلات غیرخطیCBEMAاستفاده شده است و در پایانمنحنی های کارکرد قابل پذیرش توان که نشان دهنده حساسیت موتورهای تک فاز و سه فاز به فلش ولتاژ و طول دورة زمانی آن می باشند، بدست می آید. از آن جهت که منحنیCBEMAاستاندارد برای تجهیزاتکامپیوتری طراحی شده اند، استخراج منحنی های مذکور برای موتورهای تک فاز و سه فاز جهت تحلیل حساسیت آنها در برابر کاهش کوتاه مدت ولتاژ (فلش) مؤثر خواهد بود.