سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا بقائی لاکه – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی نصیری طوسی – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق بـه بررسـی اثـر اسـتراتژی تعـویض دنـده در گیربکسـهای اتوماتیک به عنوان یکی از عوامل مؤ ثر بر مصرف سوخت خودرو پرداختـه شده است . در مرحله اول چگونگی تاثیر گ ذاری استراتژی تعویض دنده بـر نقطه کاری موتور و مصرف سوخت ویژه موتور ١ مورد توجه قـرار گرفتـه و سپس استراتژی کنترل کننده تعو یض دنده بر پا یه بهبود مصرف سـوخت خودرو به کمک منطق فازی ارائه شده اسـت . بـ ا بـه کـارگیری نـرم افـزار ادوایزر ٢ به عنوان شبیه ساز حرکت خودرو، استراتژی پیش فرض نرم افزار همراه با دو استراتژی تعویض د نده بر مبنای تمایل راننده به تعویض دنده و کاهش مصرف سوخت که هر دو به کمک قوان ین فاز ی ارائه شده انـد در یک خودروی نمونه شبیه سازی گردیده اند . شبیه سازی انجام شده نشان دهنده چگونگی تاث یر استراتژی تعویض دنده بر موقع یت نقطه کار ی موتور در مپ مصرف و یژه سوخت و نرخ مصـرف سـوخت خـودرو بـا گ یـ ربکس اتوماتیک می باشد