سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات
غلامعلی منتظر – استادیار

چکیده:

در بسیاری از مسائل کاربردی از جمله مسائل تشخیص پزشکی با ابهام اطلاعات و عدمقطعیت در تصمیمگیری مواجه هستیم،به نحوی که این دو موجب میشوند نتوانیم به نتایجی قطعی برای حل مسأله دست یابیم. مسأله ارزیابی مخاطره بیماری کرونر قلب نیز ازجمله مسائلی است که در آن علاوه بر وجود ابهام در اطلاعات نشانگرهای پزشکی بیماران قلبی، در دلالت این نشانگرها بر رخداد بیماریکرونر قلب نیز عدمقطعیت داریم. در این مقاله با استفاده از مجموعههای فازی، ابهام اطلاعات نشانگرهای پزشکی مدلسازی شده وسپس با استفاده از دانش خبرگان پزشکی قلب، مجموعه قوانینی برای یک موتور استنتاج فازی گردآوری شد که بر اساس قاعدهاستنتاج فازی وضع مقدم تعمیمیافته عمل میکند. با ترکیب نتایج حاصل از تکتک قواعد، میزان مخاطره رخداد بیماری کرونر قلب در بیمار را بهدست میآوریم. با آزمون این روش روی دادههای واقعی بیماران قلبی و مقایسه نتایج آن با نظریات متخصصان قلب، مطابقت ۸۹ درصدی مشاهده شد، به نحوی که این روش با لحاظ ابهام اطلاعات پزشکی و مدلسازی عدمقطعیت درتصمیمگیری پزشکی، نتایج دقیق و متناسب با واقعیت را ارائه میدهد.