سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات گروه مهندسی فنّاوری اط
غلامعلی منتظر – استادیار مهندسی فنّاوری اطلاعات گروه مهندسی فنّاوری اطلاعات، دانشک

چکیده:

در بسیاری از مسائل با دو پدیده ابهام در اطلاعات و عدم قطعیت در تصمیم گیری مواجه هستیم، به نحوی که این دو موجب می شوند نتوانیم به نتایجی قطعی برای حل مسأله دست یابیم. در این مقاله
با استفاده از نظری ه گواه دمپستر – شیفر، موتور استنتاج جدیدی به نام موتور استنتاج مبتن ی بر گواه ارائه شده است که با تعریف مجموعه های فازی روی اطلاعات ورودی مسأله، ابهام آنها را مدلسازی و با استخراج مجموع ه قوانین فازی مسأله از قاعد ه استنتاج فازی وضع مقدم تعمیم یافته استفاده می کند تا نتایج حاصل از اعمال قوانین روی داده های ورودی را بیابد. با تفسیر هر یک از نتایج به دست آمده به عنوان تکه ای گواه که بر وقوع پدیدهای خاص دلالت می کند، می توان استنتاج نهایی را به نظری ه گواه دمپستر – شیفر سپرد. بدین ترتیب با داشتن درجه های گواه پایه می توان به محاسب ه توابع گواه و مقبولیت برای آنها پرداخت و نتیج ه نهایی استنتاج را بر مبنای باز ه گواه ارائه داد، با آزمون این موتور استنتاج بر مسأل ه میزان مخاطر ه بیماری کرونر قلب، توانستیم به نرخ
تشخیص صحیح ۸۶ درصد برای بیماری دست یابیم. این روش جدید با لحاظ ابهام اطلاعات و مدلسازی عدم قطعیت درتصمیم گیری، نتایج بسیار دقیقتری را ارائه می دهد و می تواند در مسائل مختلف در نقش سیستم خبر ه تصمیم یار ایفای نقش کند.