سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
کسری شادکامی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک
تهمینه جلالی – استادیار فیزیک دانشگاه خلیج فارس

چکیده:
در این مقاله به شبیه سازی موجبر Z شکل بلور فوتونیک با استفاده از روش تفاضل متناهی بازه زمان FDTD پرداخته میشود.به منظور افزایش میزان عبور و پهنای بسامد ی سااختار برای عبور موج فرودی با ایجاد نقص در ساختار اولیه ساختارهای متفاوتی ازموجبر Z شکل را طراحی کرده و میزان عبور هر یک را محاسبه کردهایم سپس آنها را به هم مقایسه کرد ونتایج را مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی نتایج نشان میدهد که میتوان با جا به جا کردن حفرهها در محل خمید گی پهنای بسامدی رامقداری تغییردادو همچنین با افزودن حفره در محل خمید گی پهنای بسامد ی افزایش یافته و میزان عبور هم در بعضی از بسامدها افزایش مییابد .