سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدکاظم فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید ب
مهدی گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید ب
فریدون شمس – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

طراحی مولفه های خود تطبیق پذیر کهامکان تهیه گستره وسیعی از گراش ها را فراهم کند، در معماری یک سیستم نرم افزاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا از یک سو قابلیت استفاده مجدد سرویس ها را افزایش می دهد و از سوی دیگر تهیه گزارش هایی که فرمول بندی انها در زمان اجرای برنامه انجام میشود، تسهیل می گردد. در طراحی این مولفه ها، باید واسطه های مناسی تعریف شود تاعلاوه بر افزایش قابلیت استفاده مجدد و انعطاف پذیری، امکان تطبیق پذیری این مولفه ها نیز فراهم شود. با توجه به ساختار سلسله مراتبی و قوانین بازگشتی نهفتهدر ساختمان گزارش ها، می توان از یک مدل فرکتالی برای طراحی انها بهره جست. یک راه حل مناسب برای این مسئله، تمرکز بر روی ساختارهای منظم از قبیل زیر گزارش، گروه، رکورد و فیلد می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه می توان یک مولفه گزارش را با استفاده از مدل فرکتال طراحی کرد.