سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا عطائی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت مدرس
شهاب الدین یثربی – استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در طراحی موج شکن های توده سنگی پارامترهای زیادی موثر هستند که می توان آنها را به پارامترهای هیدرولیکی ،ژئوتکنیکی و سازه ای تقسیم بندی نمود. در فرایند طراحی چنین موج شک نهایی ضمن در نظر گرفتن تاثیر تمامی پارامترهای مهم ، لازم است اندرکنش پارامترهای مختلف بیان شده ، نیز لحاظ گردد. با توجه به موارد فوق ، چنین می توان نتیجه گیری کرد که طراحی مقطع یک مو جشکن در مراحل مختلف انجام می گیرد که این باعث وقت گیر بودن فرایند طراحی می شود. به دلیل قابلیت های شبکه های عصبی مصنوعی، در این تحقیق از این روش برای طراحی مو جشک نها بهره گرفته شده است. مدل شبکه عصبی مقادیر پارامترهای مؤثر در طراحی هیدرولیکی وطراحی ژئوتکنیکی را دریافت کرده و در خروجی ، مقدار وزن سنگهای مصرفی لایه آرمور (Wn5O , Dn5O) و ضریباطمینان پایداری( S.F) را ارائه می کند. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که شبکه هایعصبی مصنوعی با توجه به مزیتهای زیر یک ابزار مطلوب برای طراحی و تحلیل مو جشک نهام یباشند: ١‐طراحی هیدرولیکی و ژئوتکنیکی به طور همزمان و با کنترل تاثیر هر کدام بر روی یکدیگر انجام می شود.٢‐ طراحی هیدرولیکی و تحلیل پایداری بدون هیچ سعی و خطایی و در کمترین زمان انجام می گیرد.٣‐می توان روی پارامترهای موثر آنالیز حساسیت انجام داده و پارامترهای با تاثیر کم را حذف نمود.