سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الناز میاندوآبچی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر- فارغ التحصیل ک
نسرین عسگری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

هزینه های مرتبط با حمل فرآورده های نفتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، بخش اعظم هزین ه های جاری این شرکت را شامل می شود. از این رو تعیین ن ر خهای حمل به نحو مناسبی که هم رضایت حمل کنندگان را در برداشته و هم برای شرکت قاابل قبول باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این مقاله به ارائه یک روش علمی برای محاسبه نرخ حمل فرآورده ها توسط نفت کش ها و گازک ش ها و در نهایت طراحی سیستمی کامپیوتری برای محاسبه نرخ حمل و ب رآورد بودجه حمل پرداخته شده است . اساس روش تعیین نرخ ، محاسبه قیمت تمام شده حمل بر پایه تکنی کهای اقتصاد مهندسی است که در آن کلیه هزینه های مترتب کامیون ها در طول عمر مفید، در قالب جریان های مالی منظور شده و پس از محاسبه هزینه سالانه و سرشکن کردن آنها روی کارکرد ، هزینه حمل فرآورده در مسیر و هزینه بارگیری و تخلیه تخمین زده م یشود. سیستم طراحی شده ، یک نرم افزار با پوسته کاربرپسند است که بر مبنای یک پایگاه اطلاعاتی، نر خهای حمل و نهایتًا بودجه حمل سال آتی را برآورد می کند. نتایج تحلیل حساسیت روی پارامترهای ورودی نشان م ی دهد که در صورت وجود دقت کافی در تخمین پارامترهای مهم ، نر خهای محاسبه شده م یتوانند مبنایی برای چان هزن یهای بعدی قرار بگیرند.