سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – دانشیار دانشکدة مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا حسینی نامی – کارشناس ارشد هوا – فضا دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد حاجی علی اکبری – کارشناس ارشد مهندسی هوا – فضا دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مکانیزم طراحی شده برای ماهوارة نمون ه شامل چهار جزء اصلی عملگر، محور پیشرو، بادامک، استوانه چرخان و فنر پیچـشی اسـت . انـرژی لازم برای گسترش آرایه خورشیدی بوسیلة پیش بار پیچشی فنر، که یک انتهای آن به بدنة ماهواره ( یا بالک دیگر ) و انتهـای دیگـر آن بـه استوانة چرخان متصل است تأمین می شود . در این مکان یزم از حرکت بادامک داخل یک مسیر مارپیچ بـرای کنتـرل شـدت بازشـدن بالـک خورشیدی و ثابت نگاه داشتن سرعت زاویه ای آن استفاده می شود .
در این مقاله ابتدا با بکارگیری روش تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) ، عملگر مناسب برای مکانیزم بازکننده، تعیـین مـی گـردد . سـپستحلیل و طراحی اجزاء دیگر مکانیزم با استفاده از مدل نهایی و مدل نرم افزاری انجام می گیرد . مکانیزم بوسیلة نـرم افـزار Working Modelشبیه سازی گردید تا مشخصات طراحی مناسب مکانیزم بررسی شود . نهایتاً یک مکانیزم منحصر به فرد،سـاده وبـا عملکـرد مناسـب، بـرای بازشدن پنل های خورشیدی م اهواره طراحی شده است . مکانیزم طراحی شده نیاز بـه موتـور، مجموعـه کابـل و درام و محـرک راه انـدازی نداشته و توان مصرفی بسیار پایینی دارد . مضافاً اینکه بسیار سبک بوده و می تواند در انواع ماهواره ها و سازه های فضایی مورد استفاده قرار گیرد .