سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مبین عرب – دانشجوی دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند – دانشک
علی اکبر بابالو – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

تصفیه پساب کارخانه ک اغذسازی مازندران و رساندن مشخصات رنگ پساب به شرایط استانداردهای محیط زیستی، علاوه بر کاهش چشمگیر اب مصرفی کارخانه از نظر قوانین حفاظت از محیط زیست نیز الزامی است . در ای ن مقاله ، طراحی اولیه فرایند نانوفیلتراسیون غشایی برای حذف رنگ از پساب کارخانه کاغذسازی م ازندران انجام شده است . ابتدا با استفاده از آزما ی شهای متفاوت نظیر دنسیومتری، ویسکومتری و آنالیز حرارتی(TG/DTA) خوا ص پساب صنا یعکاغ ذسازی مازندران تع یین گرد ید و همچنین مشخصات ترک یبات تول ید کننده رنگ ن یز معین شد. برای طراح ی فرآیند نانوفیلتراسیون غشایی از نر مافزار ۱٫۰Mempro که برای این منظور با استفاده از محیط GUI نر مافزار MATLAB تهی ه شد، استفاده گردید. بعد از انجام محاسبات لازم با استفاده از روش تغ ییرVCR و با استفاده از نظریه فیلم جهت تع یی نشار عبور ی از درون غشا، با در نظر گرفتن مدول لوله ای و استفاده از معادله استوکس-انیشتین برای پ ی شبین ی ضر یب انتقال جرم ، نتایج حاصل نشان داد که در شرایط بهینه سطح غشایی معادل با ۲۱۱۹ متر مربع و تعداد سه مرحله جهت حذف رنگ و تغلیظ پساب تا بیش از ۱۰ برابر میزان اولیه، مورد نیاز است.