سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد اکبری نسب – پژوهشکده هیدروفیزیک، مجتمع علوم و فناوری هوا – دریا ، شیراز
محمدرضا خلیل آبادی – پژوهشکده هیدروفیزیک، مجتمع علوم و فناوری هوا – دریا ، شیراز
سیدمحمدهادی حدیقه – گروه معدن دانشگاه تهران

چکیده:

انرژی حاصل ا ز جزرومد بر خلاف انرژی حاصل از سوختهای فسیلی مانند نفت و زغال سنگ قابل تجدید و لایزال می باشد و آلودگی محیط زیست را هـم بـه همـراه ندارد . در این تحقیق، نرم افزاری طراحی شده است که توسط آن می توان رژیم جزرومد در محدوده تنگه هرمز را محاسبه کرد . در این پـژوهش ابتـدا بـا اسـتفاده از داده های سطح تراز آب ثبت شده ( جزیره هرمز و بندرعباس ) برای مدت حداقل ۲۹ روز به روش آنالیز کمترین مربعات و فیلتر ) ) FIR پایین گذر با فرکانس قطـع ۳۶ هرتـز، مؤلفه ها و فازهای اصلی جزرومد ) ) M2,S2,K1,O1 محاسبه می شون د سپس با استفاده از دامنه مؤلفه ها ی محاسبه شده، عدد کشنده منطقه محاسبه مـی شـود، و در نتیجه نوع کشند منطقه شناسایی شده و در انتها مؤلفه موثرتر شناسایی و با داشتن پریود نجومی این مولفه و داشتن مـساحت حـوزه ، بـا فـرض اینکـه شـتاب جاذبـه ای زمین ۹/۸ m/s 2 وچگالی آب ۱۰۲۷ kg/m 3 می باشد، توان جزرومد مناطق مورد نظر محاسبه می شوند