سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اکبری نسب – پژوهشکده هیدروفیزیک شرکت برق منطقه ای فارس ایران
شمس تفریشی – پژوهشکده هیدروفیزیک شرکت برق منطقه ای فارس ایران
ملیحه وحیدی قاسمی – پژوهشکده هیدروفیزیک شرکت برق منطقه ای فارس ایران
عبدالله صداقت کردار – پژوهشکده هیدروفیزیک شرکت برق منطقه ای فارس ایران

چکیده:

انــرژی حاصــل از جزرومــد بــر خــلاف انــرژی حاصــل از سوختهای فسیلی مانند نفـت و زغـال سـنگ قابـل تجدیـد و لایزال می باشد و آلودگی زیست هم به همراه نـدارد . در ایـن تحقیق، نرم افزاری طراحی شده است که توسط آن مـی تـوان رژیم جزرومد در هر منطقه دلخـواه از آبهـای ایـران محاسـبه کرد . در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده هـای سـطح تـراز آب ثبت شـده بـرای مـدت حـداقل ۲۹ روز بـه روش آنـالیز کمترین مربعات و فیلتر ) ) FIR پایین گذر با فرکانس قطـع ۳۶ هرتز، مؤلفه ها و فازهـای اصـلی جز رومـد( M2,S2,K1,O1 ) محاسبه می شوند سپس با استف اده از دامنه مؤلفه هـا محاسـبه شده، عدد کشنده منطقه محاسبه مـی شـود، و در نتیجـه نـوع کشند منطقه شناسایی شده و در انتها مؤلفه موثرتر شناسایی و با داشتن پریود نجومی این مولفه و داشتن مساحت حوزه ، بـا فرض اینکه شـتاب جاذبـه ای زمـین ۹/۸ m/s 2 و چگـالی آب۱۰۲۷ kg/m 3 مــی باشــد، تــوان جزرومــد منطقــه مــورد نظــرمحاسبه می شود .