سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراقنیای جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محمد دانشور کاخکی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
فریده حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محمدمهدی نصیری خونساری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

توانایی سنجش عملکرد یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه و پیشرفت است . به این منظور شرکتهای مختلف اقدام به تهیه مدلهایی برای ارزیابی عملکرد کارکنان خود نمودهاند . ایجاد مدلهای ارزیابی باید به گونهای باشد که ضمن آیندهنگری، موانع مشارکت افراد را مرتفع کند و در سطوح مختلف قابل کاربرد باشد . در این مقاله پس از معرفی روشهای مناسب سنجش عملکرد کارکنان، نحوه تعیین شاخصهای ارزیابی برای هر دسته از کارکنان فعال در سطوح و بخشهای مختلف سازمان شده است . سپس شاخصهای ارزیابی تعیین شده در قالب کارت امتیازی متوازن ) ٦( BSC قرار گرفتهاند تا کارت ارزیابی کارکنان بدست آید . این مقاله مبتنی بر دادههای طرحی است که برای مدیریت رنگ ۱ ایران خودرو به انجام رسیده است