سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عادل آذر – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس)
مریم فدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فلسفه مدیریتیT.Q.M است که با استفاده از روشهای بهبو د مستمر سعی در استفاده از فرصتهای موجود و منابع دردسترس برای افزایش کیفیت با محور قراردادن رضایت مشتری دار د ، به عبارت دیگر T.Q.M نوعی فعالیت شرکت گستر علمی ونظام مند است که بر مشتری تأکید میکند. هدف این نظام بکارگیری اصولی است که به موجب آنها سود آوری شرکت به خاطر رض ایت مشتری، افزایش می یابد . بعضی اوقات T.Q.M را مد یریت ک یفیت شرکت گستر نیز می گویند . امروزه دیگر نمی توان انتظار داشت که مدیران فقط با تکیه بر آگاهی شخصی، تجربه و روش های سنتی اداره امور سازمان را به نحومطلوب انجام دهند . بلکه برای موفق شدن نیاز به فعا لیتی است که نه تنها علمی بلکه نظام گونه باشد و سازمان را بسوی کیفیت و تعالی سوق دهد .هدف اصلی این مقاله بررسی راه کارهای ارتقاء کیفیت در بخش کشاورزی می باشد . بدین منظور الگوی نظام مدیریتکیفیت جامع در این بخش ارائه شده است . این مدل با عن ایت به اص ول چهارده گانه دم ینگ و مباحث نو ین مدیریت کیفیت جامع در صدد است تا ک یفیت را در بخش کشاورزی از د ید ذ ی نفعان اصلی این بخش یعنی کارکنان ،کشاورزان و مردم مجدداً تعریف نماید . وجه مشخ صه این مدل وجود الگوریتم تعیین و سنجش شکاف کیفیت در آن است با استفاده از این الگوریتم میتوان ابتدا شکاف کیفیت را از طریق مقایسه بین ادراک و انتظار در سه سطح کارکنان کشاورزان و مردم محاسبه نمود. سپسشکاف ک یفیت در هر بخش را می توان به شکافهای فرعی تقسیم نمود تا مشخص گردد رفع کدام شکافها باید در اولویت قرار بگی رد و برای رفع آن از چه مکانی زمهایی ب ایستی استفاده شود . عمده تر ین شکافهای ک یفیت در بخش کشاورزی عبارتند از عدم درک خواسته ها وانتظارات ذ ی نفعان بخش ، ناتوانی بخش کشاورزی درتبد یل خواسته ها و انتظارات ذی نفعان به استاندارد کاری، ناتوانی کارکنان بخش کشاورزی در انطباق فعا لیت ها با استاندارها و دستورالمعل های تنظ یم شده و ناتوانی ذی نفعان در انطباق فعا لی تها ی انجام شده بخش کشاورزی با تعهدات و برنامه های این بخش استفاده از این الگو و کنترل مداوم آن می تواند موجب کاهش شکاف کیفیت و به دنبال آن افزایش خشنودی و رضایت ذی نفعان بخش کشاورزی گردد