سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین ملکی – تهران- سه راه افسریه- خیابان شیرودی صنایع شهید شیرودی

چکیده:

در روش هدایت خطدید دو مرحلهای موضوعِ کمینه کردن فاصله خطا، از موضوع کمینه کردن تلاش کنترلی جدا شده و هر یک در فاز جداگانهای که طراحی خاص خود را میطلبد، اعمال میشود. به علاوه ساختار کنترل کنندههای هر فاز متناسب با وظیفه اصلی آنفاز انتخاب میشود. روش مذکور از یک فاز هدایت میانی و یک فاز هدایت نهایی تشکیل میشود، که در فاز اول یا فاز میانی از روش زاویه تقدم استفاده میشود تا تلاش کنترلی کاهش یابد در فاز دوم یا فاز نهایی از روش هدایت خطدید معمولی که نیازی به دانستن زمان ندارد و یک کنترل کننده با دقت ردگیری بالا استفاده میشود، تا هدف با دقت مورد اصابت قرار گیرد. وجود دو فاز هدایتی مختلفبا دو قانون هدایت مختلف مستلزم در نظر گرفتن یک فاز شکلدهی برای تغییر تدریجی از فاز میانی به فاز نهایی است. در هدایت فازمیانی ممکناست موشک در نزدیکیهای بیم رادار باشد، برای کسب اطمینان از اینکه موشک از دید رادار خارج نشود، یک کنترلکننده سوپروایزر مورد نیاز میباشد.