سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده لک – دانشجوی طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در سال های اخیر تلالا ش های زیادی توسط برنامه ریزان، طراحان و مدیریت شهری صورت گرفته است تا در طراحی واحدهای همسایگی پیاده روی، دوچرخه سواری و سایر فعا لی تهای فیزیکی ارتقاء یابد.یکی از این رو شها، برنامه زندگی فعال از طریق طراحی active living by design است کهنخستین بار توسط تحت عنوان wood johnson ه منظور ارتقاء فعالیت فیزیکی در واحدهای همسایگی بیان شد و ″ پیشنهاد روش های هدایتگر برای جوامع تشویق گر زندگی فعال بر اساس رو شها و انتخا ب های متعدد ″ مطرح شد. این شیو ه زندگی به آسانی، زندگی روزمره را با فعالی تهای فیزیکی ادغام می سازد. اگرچه این تلالاش ها نه بطور صریح بر خانواد ه ها تأکید م ی کند بلکه توجه آن بیشتر به طراحیواحدهای همسایگی است این سوال مطر ح می شود، که چگونه طراحی محله( community) به طورمؤثر راهبردهای لالازم برای ارتقاء فعالیت فیزیکی فرزندان و اولیاء را تأمین م یکند؟ این مقاله تلالاشی است که ارتباط میان طراحی محله و فعالیت فیزیکی را هم در کودکان و هم بزرگسالالان بررسی کرده و در نهایت پیشنهادات اولیه در طراحی فرم محله که فعالیت فیزیکی خانواد هها را ارتقاء میدهد ارائه می دهد.