سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی امیری نژاد – گروه مهندسی شیمی، دانشکد هی فنی-مهندسی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایر
سوسن روشن ضمیر – گروه مهندسی شیمی، دانشکد هی فنی-مهندسی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایر

چکیده:

امروزه بیش از ۹۰ % آکریلونیتریل مصرفی در جهان از «فرایندسوهیو» تولید میگردد. این فرایند یک مرحله ای از تبدیل مستقیم پروپیلن و آمونیاک در حضور اکسیژن (هوا) در یک راکتور بستر سیال روی م یدهد. در این تحقیق، طراحی راکتور واکنش آمواکسایش پروپیلن (در فرآیند سوهیو) بر پایه مدل حبابیKunii-Levenspiel انجام گرفته شده است. بستر از سهناحیه حباب، ابر و امولسیون تشکیل شده است. از داد ههای موجود در یک واحد تولید آکریلونیتریل تجاری(SRI) برایبررسی دقت مدل استفاده گردید. در این طراحی، با فرض رسیدن به درجه تبدیل ۰/۹۷۳۵برای پروپیلن، میزان گزین شپذیری واکنش نسبت به آکریلونیتریل حدود ۰/۶۵ و ارتفاع بستر سیال حدود ۱۳/۳ متر به دست آمد. خطای اینمقادیر با میزان واقعی (نمونه تجاری) به ترتیب برای گزین شپذیری و ارتفاع بستر حدود ۴/۴ و ۵/۵ درصد مشاهده شد. قطر فرآیندی راکتور (قطر بستر) حد ۱۲/۳ متر حاصل شد.