سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
کیوان ناوی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ش

چکیده:

واحد(Multiplier Accumulator) MAC سریع با استفاده از تسهیم کننده های ترانزیستور عبور ارائه شده است . در بخش تولید حاصلضربهای جزئی از الگوریتم مبنای چهار بوت تصحیح یا فته بهره برده شده است . در قسمت کاهش حاصلضربهای جزئی کمپرسور ۲- ۴ بر اساس تسهیم کننده های ترانزیستور عبور معرفی گشته اس ت. به دلیل عملکرد مناسب تسهیم کننده ها، تعداد – CMOS مرحله های مسیر بحرانی دروازه ها حداقل شده است و در نتیجه مدارهای جدید دارای سرعت بالاتر نسبت ب ه مدارهای معمول هستند . جمع کننده پیش بینی کننده رقم نقلی با زنجیره نقلی منچستر پیاده سازی شده اس ت. در پیاده سازی جمع کننده از منطقDCVSاستفاده گردیده است . جمع کننده ارائه شده مشکل هماهنگی تاخیر مدار قبلی را از بین برده اس ت. بدترین حالت
۲٫۵v 4٫۴ در منبع تغذیه ns در جمع کننده پ یش بینی کننده رقم نقلی از نظر توان مصرفی ۲۵٫۸ ٪ کاهش داشته است. زمان ضرب می باشد. در مجموع واحد ضرب کننده ارائه شده ۵۴× ۵۴ بیت در مقایسه با طرحهای مشابه از نظر توان مصرفی ۱۴٫۶۲ ٪ کاهش، ازنظر تاخیر ۱۲٫۱ ٪ کاهش و از نظر تعداد ترانزیستور ۶٫۷۲ ٪ کاهش داشته است.