سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشگاه علم وصنعت ایران
عبدالرضا رحمتی – دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد آراسته – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله روش طراحی وساخت یکسو کنندة ۳ فاز PWM با لینک جریان توسط IGBT ، که ضریب قدرت خط را برابـر یک نگه می دارد، ارائه شده است . فیلتر LC در ورودی یکسـو ساز مانع از تزریق هارمونیک ها به شبکه شده وآنـرا بـه یـک مبدل مطلوب در ورودی سیستم های الکترونیک قدرت تبدیل می کند . با استفاده از کنترل برداری ، تغیی ر فاز ناخواسته ناشـی از فیلتر ورودی که بین جریان مرجـع وجریـان واقعـی ایجـاد می شود جبران شده است . تکنیـک مـورد اسـتفاده در سـخت افزار ،پیاده سازی آنرا توسط یک میکرو کنترلر ۸ بیتـی میسـرساخته است . نتایج عملی روی یـک نمونـه (۱۱۰V , 10kW) کــارآیی مناســب یکسوســاز PWM بــا لینــک جریــان را تائیــد می نماید .