سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

حسین شکر کن –
نسرین ارشدی –
منیجه شهنی ییلاق –
جمال حقیقی –

چکیده:

الگویی از پیشامدها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی طراحی و روی یک نمونه ۶۵۲ نفری از کارکنان شرکت ملی نفت ملی مناطق نفتخیز جنوب – منطقه اهواز آزموده شد. الگوی پیشنهادی انگیزش شغلی پنج لایه را در بر می گیرد که از لایه اول تا پنجم به ترتیب شامل پیشامدهای دور (صفات انگیزشی ، محدودیت های رویه ای و دشواری هدف ) ، پیشامدهای نزدیک (اخلاق کار اسلامی ، خشنودی از درآمد ، نیازهای اساسی روانشناختی ، خودکارآمدی ، ویژگی های شغل ، امنیت شغلی )، متغیر انگیزش شغلی ، پیامدهای نزدیک(خشنودی شغلی ،دلبستگی شغلی ، تعهد سازمانی ، تلاش و قصد ترک شغل ) و پیامدهای دور (عملکرد شغلی و فشار روانی شغلی ) می باشد . ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیلی عاملی تأییدی(CFA) و الگویابی معادله ساختاری (SEM) براساس نرم افزارAmos ویراست ۷ انجام گرفت . جهت آزمودن اثرهای واسطه ای و تعیین معنی داری آنها از روش بارون و کنی (۱۹۸۶) و آزمون سوبِل (۱۹۸۲) استفاده گردید. گرچه تحلیل های SEM برازندگی الگو را با داده ها مورد حمایت قرار دادند ، اما برخی از شاخص های برازندگی حاکی از آن بودند که الگو نیاز به بهبود دارد . در نتیجه ، با حذف مسیرهای غیر معنی دار و اضافه نمودن چند مسیر جدید به برازندگی بسیارخوب الگوی نهایی با داده ها دست یافتیم . پیامدها و پیشنهادها در رابطه با سیستم های انگیزشی مورد بحث قرار می گیرند.