سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم محمدپوراقدم – دانشگاه تهران، دانشکدۀ فنی
محمود کمره ای – دانشگاه تهران، دانشکدۀ فنی

چکیده:

در این مقاله آنتن شبه یاگیمعرفی شده و پروسه طراحی و شبیه سازی کامپیوتری یک نمونه آنتن در پهنای باند GHz 8-14 آورده و سپس برای اولین بار، این آنتن نسبت به پارامترهای کلیدی خود آنالیز حساسیت می شود. بعد از انجام آتالیز حساسیت، مقادیر بهینه برای پارامترهای کلیدی انتخاب شده و طرح حاصل توسط نرم افزار Ansoft HFSS شبیه سازی سه بعدی می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی، پهنای باند امپدانسی ۵۰% (۲>SWR) و الگوی تشعشی سرآتش بسیار هموار و متقارن در دو صفحه E و H با سطح پلاریزاسیون متقاطع کمتر از ۱۷dB- و نسبت FTBR کمتر از ۲۰dB- را پیش بینی می کند.