سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
محمد حاج رسولیها – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
غلامعلی معماری – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
غلامرضا اکبری – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده:

سامانه نیاز سنجی و اولویت بندی روستاهای کشور طبق یک مکانیسم علمی و عملی روستاهای غیربرخوردار از شبکه های آب بهداشتی در سطح کشور را برای ایجاد تأسیسات آب و روستاهای برخوردار را برای بازسازی، نوسازی و توسعه تأسیسات موجود اولویت بندی می نماید. برای اولویت بندی روستاهای غیر برخوردار از ۱۵ معیار و برای اولویت بندی روستاهای برخوردار از ۱۸ معیار با وزن ۱، ۴ استفاده شده است. برای هر یک از معیارها، زیرمعیارهایی متناسب با وضعیت موجود روستاهای کشور تعریف و امتیاز آنها در محدوده اعداد ۱، ۱۰ تعیین شده است. در این طرح کلیه روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار در ک شور ضمن تهیه یک شناسنامه جامع آب برای هر یک، به تفکیک شهرستان، استان و کشور اولویت بندی و راهکارهای علمی و عملی برای حل مشکلات آنها در راستای دستیابی به اهداف برنامه های توسعه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله کشور ارائه می گردد.