سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا برادران کاظم زاده – طراحی و اجرای سیستم کنترل آماری فرایند در صنعت رنگ خوردو
محمد رضائی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این تحقیق چگونگی پیاده سازی کنترل آماری فرایند در مدیریت رنگ شرکت صنعتی ایران خودرو بررسی شده است . در مدیریت فوق عیوب اصلی مرتبط با فرایند پاشش PVC شناسایی شده
وپیاده سازی سیستم کنترل آماری فرایند در بخش فوق مورد توجه قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر معنی دارعملکرد اپراتورها برضخامت PVC پاشش شده در فرایند فوق بوده وارتباط بین ضخامت فوق و نوع ماده PVC مصرفی و نوع اتومبیل تولیدی معنی دار نمی باشد . بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات اصلاحی مبنی بر آموزش اپراتورها برای کاهش شره PVC و بهبود محل استقرار آنها درنظر گرفته شده است