سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید صفاری نطنزی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
آریو غفاری تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله طراحی و ارزیابی سیکل ترمودینامیکی چیلر جذبی لیتیم برومایدی تک اثره ظرفیت پایین انجام شده است .مجموعه معادلات مدل شامل معادلات بقای جرم ، انرژی ، انتقال حرارت هرکدام از اجزای اصلی دستگاه و معادلات خواص ترمودینامیکی سیال عامل بدست آمده است و با اعمال مناسب مقدار برای برخی متغیرها تعداد معادلات و مجهولات برابر می گردد . دستگاه معادلات بدست آمده یک دستگاه غیر خطی و وابسته میباشد که از طریق روشهای تکرار قابل حل است.از نرم افزار EES جهت حل و ارزیابی مدل با تغییر برخی از پارامتر های مهم ، مؤثر و قابل تغییر پس از ساخت دستگاه ، به منظور بررسی رفتار و بدست آوردن نقاط تعادل جدید ترم ودینامیکی و تعیین نقاط بهینه عملکردی استفاده شده است . این مقاله در دو بخش به طراحی ترمودینامیکی و یافتنواص تر مودینامیکی نقاط عملکردی (طراحی) وبررسی تغییر پارامتر های اصلی و اثرات آن برروی سایر خواص و ارائه پیشنهادات بهینه (ارزیابی ), تهیه شده است.