سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی نجات لرستانی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران
محمود امید – دانشیار دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی دانشگاه تهران
سعید باقری شورکی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
علیمحمد برقعی – استاد دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق یک سیستم فازی جهتدرجه بندی سیب گلدن دلیشز براساس رنگ و اندازه طراحی و پیاده سازی گردیده است پارامترهای ورودی سیستم فازی ترکیب رنگی سه مشخصه اصلی رنگ R,G,B در فضای رنگی RGB و اندازه میوه سیب می باشد که از طریق سیستم جمع آوری داده ها شامل درجه بند webcam و یک کامپیوتر شخصی اندازه گیری شدند تعداد ۲۵۰ نمونه سیب مورد بازبینی قرارگرفتند سیب های انتخاب شده شامل پنج درجه از محدوده خیلی خوب تا خیلی بد بودند برای ارزیابی سیستم استنتاج فازی همان مجموعه سیب ها توسط کارشناس خبره نیز درجه بندی شدند برای متغیرهای ورودی و خروجی سیستم فازی توابع تعلق مثلثی و ذوزنقه ای درنظر گرفته شدند در مجموع ۱۲۵ قاعده با اپراتور منطقی AND نوشته شد و موتور استنتاج ممدانی جهت تصمیم سازی و روش مرکز ثقل برای غیرفازی سازی به کارگرفته شد.