سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا جلالی – عضو هیات علمی گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
بهرام عبدی فرکوش – عضو هیات علمی گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
وحید حسینی جناب – عضو هیات علمی گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
شهرام داورنیا – کارشناس ارشد پژوهشی گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

ایران یک کشور حادثه خیز است که اغلب حوادث شناخته شده دنیا در أن بوقوع پیوسته است و عمـده تـرین حوادث آن عبارت است از : زلزله، سیل ، خشکسالی و سرمازدگی . در ایـن میـان زلزلـه دارای بیشـترین آثـار تخریبی اجتماعی، اقتصادی و تلفات انسانی بوده است حرکت صفحه عربستا ن به سمت صفحه ایران باعث گردیده است تا ایران یکی از پرمخاطره ترین کشـورها از
لحاظ لرزهخیزی باشد و سطحی و معکوس بودن زلزله های ایران و نامناسب بودن ساخت و سـازها در منـاطق شهری و روستایی باعث گردیده تا ایران به عنوان یکی از آسـیب پـذیرترین کشـورهای جهـان از لحـاظ آثـار زلزله باشد که مهمترین نمونه آن زلزله ویرانگر بم بود . علیرغم شکلگیری سیستم جامع مدیریت بحـران کشـور از اوایـل ۱۳۸۲ ، یکـی از مهـم تـرین نـواقص سیسـتم مدیریت بحران عدم وجود اطلاعات جامع مربوط به مدیریت بحران در کشور بوده است که کار برنامه ریـزی برای استقرار سیستم مدیریت بحران را در سطوح مختلف کشور با مشکل مواجه نموده است . مشکل فقدان اطلاعات مدیریت بحران در کشور دارای جنبه های مختلفی از جمله موارد ذیل می باشد :
فقدان سیستم یکپارچه اطلاعات در کشور
نیاز مبرم کشور به مدیریت جامع اطلاعات در حوادث غیرمترقبه
ناکارآمدی سیستم های اطلاعات غیربومی در حل مشکلات موجود
تاثیر نابسامانی در ساختار مدیریت حوادث غیرمترقبه بر مدیریت اطلاعات
عدم توجه مدیران به اهمیت مدیریت اطلاعات در سوانح
فقدان زیربنای ساختاری و فرهنگی مدیریت اطلاعات در حوادث غیرمترقبه
عدم تخصیص بودجه های مجزا برای ساماندهی این بخش توسط سازمان های مسئول
ماهیت بین بخشی مدیریت اطلاعات و عدم همکاری سازمان های دارنده ایـن اطلاعـات بـر روی سیسـتم مدیریت بحران کشور
تکیه بر دانسته ها و برداشت های شخصی بجای اطلاعات سیستماتیک
با توجه به مشکل موجود در زمینـه اطلاعـات مـدیریت بحـران کشـور و بررسـی هـای بـه عمـل آمـده توسـط پژوهشکده سوانح طبیعی، طراحی و ارائه یک بانک اطلاعات جامع مدریت بحران در کشـور بـه عنـوان یـک ضرورت مطرح شد و پروژ ه ای با اهداف :
ارتقاء مدیریت اطلاعات حوادث غیرمترقبه در سطح استانی و ملی؛
توانمندسازی مدیران بحران استان / ملی برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد؛
ایجاد هماهنگی در جمع آوری، ذخیره سازی، توزیع و تحلیل سیستماتیک اطلاعات مرتبط بـا مـدیریت
بحران؛
جلوگیری از نابود شدن اطلاعات با ارزش و کلیدی مدیریت بحران
طراحی گردید