سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی بهادری نژاد – استاد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف ایرا
بهاره فرهمندپور – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

در این مقاله سیستم برق خورشیدی متصل به شبکه برای یک ساختمان اداری به مساحت ۱۲۰ متر مربـع و دارای یـک زیـر زمین با همین مساحت در تهران طراحی و هزینه اولیه و بهای برق تولیدی تعیین گردیده است . تعـداد و آرایـش ماژولهـای فتوولتاییک طوری انتخاب شدند که جمـع جبـری داد و سـتد برق با شبکه در طول سال صفر باشد . بـا فـرض طـول عمـر ۲۰ سال، قیمت اولیه سیستم برای ماژولهای ساخت ژاپـن ۴۲۵ میلیون ریال و برای ماژول هـای سـاخت ایـران ۴۰۳ میلیـون ریال می باشد . بهای برق د ر ماژولهای یاد شده به ترتیب برابر با ۴۱۵۰ و ۳۸۳۰ ریال برای هر کیلو وات ساعت برق تولیـدی می باشد . ایـن مطالعـه نشـان مـی دهـد کـه اسـتفاده از بـرق خورشیدی در ساختمان های اداری با توجه به سیاست انرژی دولت در خرید برق از انـرژی هـای تجدیـد پـذیر، در حـال حاضر در تهران اقتصادی نیست .