سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عرفان رسولی – دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک ایران
محمد قزوینی – دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک ایران
سجاد خزائلی – دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک ایران

چکیده:

تولید انرژی برق به کمک نیروگاه های برق آبی به عنوان یکـی از روش های مقرون به صرفه به شمار می رود که علاوه بـر صـرفه اقتصادی به دلایـل زیسـت محیطـی نسـبت بـه سـایر روش هـا
ارجحیــت بیشــتری دارد . اگرچــه کشــور ایــران جــزء منــاطق نیمه خشک محسوب می شـود امـا کوهسـتانی بـودن ایـران و وجود رشـ ته کوههـای البـرز و زاگـرس باعـث فـراهم آوردن پتانسیل های آبی مناسبی شده که می توان بر حسب ویژگی های این پتانسیل ها نیروگاه های آبی درمقیاس میکرو، متوسـط و یـا بزرگ را احداث کرد و برق، این انـرژی حیـاتی را از روشـی پاک و پربازده استحصال کرد . با توجه به گستردگی و ف راوانی رودخانه ها و نهر های جاری از ارتفاعات در منـاطق شـمالی و همچنین کوهستانی ایران تحصیل برق توسط میکرو نیروگاه هـا ( نیروگاه هایی با ظرفیت حـدود چنـد ده کیلـووات و جـدا از شبکه سراسری برق ) از اهمیت زیـادی برخـوردار اسـت . لـذا گسترش فرهنگ بهره برداری از پتانسیل هـا ی آبـی کوچـک در کشور می تواند کمک شایانی به رفع نیاز روز افزون انرژی برق در کشور کند . بنابراین بسیاری از روستا ها، هتل ها، رستوران ها و تفرج گاه ها و دیگـر امـاکن کـه دارای پتانسـیل آبـی خـوبی هستند قادر به برآوردن نیاز انرژی برق خود از این راه هستند . بر این اسا س در این مقاله با توجه به اینکه در ایـران بـه ایـن زمینــه بســیار کــم تــوجهی شــده و بیشــتر، طــرح هــای بــزرگ بهره برداری شده یـا در حـال سـاخت هسـتند؛ بـه بررسـی و طراحی موارد مطـرح، شـرایط و تجهیـزات مـورد نیـاز بـرای مصرف کننده ای حقیقی که به توانی در حدود ۵ کیلووات نیـاز دارد، پرداخته شده است .