سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود حسینی فرزاد – دانشگاه شیراز – بخش فیزیک
محمدحسن یوسفی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – بخش فیزیک
سعید ناظم – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – بخش فیزیک پژوهشکده شرکت صنایع اپتیک اصفهان
سیدمهدی موسوی – پژوهشکده شرکت صنایع اپتیک اصفهان

چکیده:

در این مقاله چیدمان یک لیزر Nd : YAG تپی با دمش طولی لیزر دیود با طول مشدد ۲۹ میلیمتر ارائه شده است . همچنین نمودارانرژی تپهای خروجی بر حسب تپهای ورودی در فرکانس ۱۷ هرتز و تاثیر پهنای تپ ورودی بر روی انرژی خروجی،ایجاد مدهای عرضی و تعیین فاکتور M 2 برای مد گاوسی مورد بررسی قرار به منظور مقایسه توزیع شدت در سطح مقطع پرتو خروجی حاصل از نرم افزار با نتایج تجربـی GLAD گرفته است . بعلاوه این سیستم توسط نرم افزار طراحی شبیه سازی شده است