سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود جمالی – کارشناس ارش

چکیده:

سازمانیک سیستم باز دارای ساختار می باشد که از زیر سیستم های فعال و هماهنگ تشکیل و ضمن تعامل با محیط خارجی ( که تغییرات سریع، پیچیدگی و شگفتی از ویژگی های آن است ) ، هدف خاصی را پیگیری می نماید . سازمان معمولاُ با توجه به استراتژی سازمان که آنهم نشأت گرفته از مأموریت ها و اهداف سازمان می باشد، طراحی می گردد . در ارزیابی سازمان ها ، ویژگی هایی نظیر اهداف، استراتژی ها ، محیط، فرهنگ سازمانی ، سطح رسمی بودن، تخصصی بودن، استاندارد داشتن ، تمرکز مسئولیت ها، سلسله مراتب ، حدود اختیارات، ارتباطات عمودی و افقی، نسبت های پرسنلی و … مورد توجه قرار می گیرد . سازمان اجرای پروژه که معمولاُ در سطوح ارکان اجرایی پروژه ( کارفرما، مشاوران، پیمانکاران اصلی و فرعی، بهره بردار و …) مورد
استفاده قرار می گیرد ، اهمیت بسیاری د ر تحقق اهداف پروژه داشته و زمینه استفاده بهینه از منابع ( بخصوص نیروهای انسانی به عنوان مهمترین منبع پروژه ) را فراهم می سازد . این مقاله با تأکید بر ضرورت شناخت تئوری ۲ و رفتار سازمان ۳ پروژه، ضمن ارائه ویژگی ها و الگوهای نوین سازماندهی پروژه،یک متدولوژی جهت بهبود و توانمندسازی سازمان های پروژه ای ارائه می دهد .