سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ﻲﻤﻴﺣﺭﺩﺎﺘﺳﺍ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
عباس افشار – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران
سعید علیمحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

سیستمهای ذخیره سیکلی گونه ای از بهره برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی است که در آنها حداقل زیر سیستمهای رودخانه، آبخوان، سد و عوامل تغذیه مصنوعی حضور فعال دارند. در یک سیستم ذخیره سیکلی بین تمام اجزای سیستم ارتباط تنگاتنگ وجود دارد که متاسفانه در برخی از مطالعات از بعضی از این ارتباطها صرفنظر می شود. به بیان دیگر علاوه بر اندرکنشی که بین رودخانه و مخزن آب زیر زمینی وجود دارد، از طریق اعمال فرمان بهره برداری اجزای مختلف سیستم به منظور تامین نیاز با یکدیگر مرتبط می باشند.
در این مطالعه یک مدل طراحی – بهره برداری برای یک سیستم ذخیره سیکلی با رویکرد توده ای همراه با دو مخزن سطحی موازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در دو حالت با و / بدون سیاست بهره برداری بهینه در این مدل با یکدیگر مقایسه شده و اثرات اعمال سیاست بهره برداری در سیستم ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که اعمال سیاست بهره برداری در ابتدا امر با هزینه ای همراه است که در دراز مدت می تواند مستهلک شده و با منافع بیشتری همراه شود.