سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدصادق آخوندی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع برق و الکترونیک
صغری رضائی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد قم
منیر کمالیان –

چکیده:

آشکارساز نوری مادون قرمزچاه کوانتومی GaAs/Ga0.51In0.49P در ناحیه طیفی ۳-۵ µ m از تحریک نوری الکترون از حالت پایه به اولین حالت برانگیختـه در نـوار هدایت چاه کوانتومی استفاده می کند . ساختار چاه کوانتومی چنان طراحی می شود که حاملهای تحریک شده بتوانند از چاه خارج شده و بـه عنـوان جریـان نـوری جمـعآوری شوند . با انجام محاسبات ضخامت چاه را۹۶ Åو مقدار۰٫۵۱ ، xبه دست می آوریم . همچنین با در نظر گرفتن آلایش در حدود ۶,۱۰ (۱/ cm)مقدار آًشکارپذیری تقریبا [فرمول در متن مقاله] در دمای ۷۷ کلوین به دست می آید .