سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ایمان عینی – گروه مهندسی برق وکامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
صادق واعظ زاده – گروه مهندسی برق وکامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

چکیده : در این مقاله به طراحی و بهینه سازی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای کاربردهای کششی پرداخته می شود . در این طراحی، مدل ریاضی دقیقی برای محاسبه توزیع چگالی
شار در فاصله هوایی یک الکت رومگنت و محاسبه نیروی تعلیق الکترومغناطیسی ارائه می گردد . در مدل پیشنهادی اثر خمیدگی شار ١ ، اثر پراکندگی شار ٢ و اثر غیرخطی بودن منحنی نفوذپذیری آهن لحاظ می شود و روابط بهبود یافت ه ای برای سیستم تعلیق ارائه می گردد . همچنین الگوریتم بهینه ساز ی شامل تابع معیار وزن معرفی و بر اساس آن ابعاد بهینه سیستم
تعلیق الکترومغناطیسی محاسبه می شو د . روابط اصلاح شده ای نیز برای محاسبه نیروی تعلیق ٣ و نیروی جانبی ٤ بر حسب حرکت عرضی سیستم ارائه می گردد تا بتوان کنترل دقیق و
پایداری برای کاهش لرزشهای عرضی , طراحی و اعمال نمود . درستی و دقت روابط پیشنهادی به کمک روش اجزای محدود بررسی و تأیید می گردد .