سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس محمدی – دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
محمدرضا امیدخواه – دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
برات قبادیان – دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده:

در این تحق یق با استفاده از روش طراحی مفهومی و بکارگیریالگوریتمهای ارائه شـده توسـط Malone و (۱۹۸۸) Douglas (1985) بــه طراحــی فرآینــدهای بهینــه تولیــد بیــودیزل از
پسماندهای صنایع غذایی پرداختـه شـد . بـرای بررسـی تـاثیر متغیرهای طراحی بر عملکرد کل فرآیند بخصوص راکتورهای استریفیکاسیون و ترانس استریفیکاسـیون , راکتورهـای فرآینـد مدل سازی شد . در فرآیند پیوسـته، درصـد اسـید چـرب آزاد خوراک، درصدتبدیل و نسـبت مـولی واکنشـگرها در راکتـور استریفیکاسیون , درصـدتبدیل و نسـبت مـولی واکنشـگرها در راکتور ترانس استریفیکاسیون و تناژ تولیـد بعنـوان متغیرهـا ی اصلی طراحی انتخاب شدند . مقادیر بهینه این متغیرها بترتیـب %۴۵-۵۰ مولی , ) %۸۲-۸۹ تـابعی از تنـاژ تولیـد ), %,۹۶ ,۱۱:۱ ۸:۱ بــه دســت آمــد . در فرآینــد ناپیوســته بــه بهینــه ســازی پارامترهــایی نظیــر زمــان گــردش (Cycle Time) ، میــزان کاربری (Utilization) تجهیـزات، میـزان ادغـام (Merging) و تفکیک (Splitting) تجهیزات فرآیند، تعداد مسیرهای مـوازی، نحوه ترکیب تجهیزات پیوسته و ناپیوسته و موقعیـت مخـازن میانی در فرآیند پرداخته شـد . زمـان گـردش بهینـه درحـدود ۳/۲۵۷ ساعت به ازای هر دوره تولید ) ) Batch تعیین شـد . بـا مطالعه تاثیر تناژ تولید بر پتانسیل اقتصادی فرآیندهای پیوسـته و ناپیوسته، فرآیند ناپیوسته برای تناژهای تولیـد کمتـر از ۲۶۰ تن بر سال و فرآیند پیوسته برای تناژهای تولید بیشتر توصـیه میشود . در این تحقیق، با توجه به رابطه مستقیم بین پتانسـیل اقتصادی و تناژ تولید، بیشترین پتانسیل اقتصـاد ی در حـداکثر مقدار تولید ممکن حاصل می شود . با توجـه بـه مقـادیر بهینـه متغیر های طراحی، نقطـه سـر بـه سـر فرآینـد های پیوسـته و ناپیوسته به ترتیب در تناژهای تولید ۱۵۷ و ۱۳۰ تـن در سـال واقع میشود