سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون عریضی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
نیما آزادی طینت –

چکیده:

در این مقاله توسط روش عددی کمترین مجموع مربعات طراحی بهینه فیلتر خط شانهای بر روی ساختار مایکرواستریپ انجام شده است. ابتدا ماتریس انتقال کل فیلتر بین دهانه خروجی و ورودی بر حسب پارامترهای کل فیلتر محاسبه می شود. در این روش اثر پیوند خطوط غیرمجاور و پاشندگی ملحوظ میشود، سپس پارامترهای پراکندگی به دست می آید و افت عبوری فیلتر محاسبه می شود، بوسیله این افت عبوری یک تابع خطا جهت بهینه سازی ارائه می گردد. نتایج حاصل از تئوری پیشنهاد شده و پاسخ فرکانسی فیلتر شبیهسازی شده و مقایسه با نرمافزارهای موجود صحت این روش را تایید میکند.