سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
پیام پورنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی، دانش

چکیده:

برای انجام عملیات کشش عمیق ورق های فلزی و تبدیل آن ها به اشکال پیچیده از قبل طراحـی شـده، لازم اسـت که لوح اولیه به درستی طراحی گردد . در غیر این صورت تولید محصولات نهایی به صـورت سـالم امکـان پـذیر نخواهد بود . اولین بخش این مقاله در رابطه با پیش بینی شکل لوح اولیه با استفاده از یک تکنیـک بـر پایـه اجـزاء محدود معکوس می باشد . در بخش دوم روش بهینه سازی شکل و اندازه لوح اولیـه بـا اسـتفاده از یـک نـرم افـزار المان محدود نظیر ABAQUS انجام می گیرد . رضایت بخش بودن نتایج بدست آمده از الگوریتم حاضر، کـارایی روش مزبور را جهت طراحی و بهینه سازی لوح اولیه نشان می دهد