سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی حداد – سازمان انرژی اتمی ایران ،مرکز تحقیقات لیزر، دانشگاه یزد، دانشکده فیز
عباس بهجت – سازمان انرژی اتمی ایران ،مرکز تحقیقات لیزر، دانشگاه یزد، دانشکده فیز
کاوه سیلاخوری – سازمان انرژی اتمی ایران ،مرکز تحقیقات لیزر
فریدون سلطانمرادی – سازمان انرژی اتمی ایران ،مرکز تحقیقات لیزر

چکیده:

بادمش نوری گازآمونیاک، به کمک تپهای یک لیزر تپی CO2 ، گسیل لیزری در طول موج ۱۲/۸۱۲ μm ،دسترس پذیر شد و نشان داده شد کـه فـشار به ینـه ی گـازNH 3برابر ۵ mbarاست . بابررسی پیآمد افزودنبرخی گازهای کمکی مانندH2 و N2 ،Heدر فشارهاو نسبت های گوناگون، بـازدهی لیـ زراز ۷ % بـرا ی فـشار ۵ mbar ، به % ۸/۳ برای نسبت فشاری NH3:He =7:13 اندازه گیری شد . بیشینه انرژی تپهای دریافتی در این آرایه به ۱۲۵ mJ رسید . با ساخت یک کاواک لیـ زر بـا طول ۲ برابر و قطری ۱/۵ برابر کاواک اولیه،انرژی بر تپ برای گاز NH 3 خالص، از ۱۰۰ mJ به بیش از ۳۵۰ mJ ثبت شد . همچنین، آرایه پایانی بکار رفته، دریافـت پرتو گسیلی را بدون آمیختگی با پرتو فرودی ممکن ساخت .