سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا غلامی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
علی رضایی – کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدجعفر سجادی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این نوشتار، توسعه و نوسازی بخش حمل و نقل به مثابه پازل و قطعات وابسته و مرتبط به هم در نظـر گرفتـه شـده کـه در مجموع ابعاد تشکیل دهنده صنعت حمل و نقل را تشکیل می دهند . این اجزا و ابعاد عبارتند از : ناوگان، زیرساخت ها، قـوان ین و مقررات، نظام های مدیریتی و فرایندها و رویه ها ، نیروی انسانی، فن آوری، برنامه ها و طرح ها، ساختار اجرایی، تشکل های صنفی،
اتحادیه های تخصصی و انجمن های حرفه ای و بالاخره فضای اقتصادی و کسب و کار . اصـولاً تمـامی ایـن عوامـل بایـد در یـک برنامه جامع توسعه بخش ح مل و نقل، مورد ملاحظه قرار گیرند . در این مقاله، به بعد " نظامهای مدیریتی و فرایندها و رویه هـا " توجه شده است و ضمن ارائه الگویی برای توسعه و نوسازی نظامهای مـدیریتی بنگاههـا در بخـش حمـل و نقـل، سـازوکارهای
اجرایی برای پیاده سازی آن پیشنهاد گردیده است .