سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

قنبر امیرنژاد – دانشجویدکتری تخصصی مدیریت و رئیس مهندسی سیستم ها و بهره وری شرکت خدمات

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی در بین مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد. در ادبیات مدیریت منابع انسانی، موضوع شناسایی، توسعه و پرورش قابلیت ها، صلتحیت ها و سایر شایستگی های مدیریتی کارکنان مستعد در درون سازمان، در نظام برنامه ریزی جانشین مورد بحث و مطالعه قرار داده می شود.منظور و هدف نهایی از طراحی نظام مذکور حصول اطمینان از در دسترس بودن مدیران کارآمد و شایسته در زمان مقتضی و به تعداد کافی در وهله اول و پس از آن ایجاد ساز و کاری مناسب جهت تقویت انگیزه های نیروی شاغل درسازمان می باشد. از طرف دیگر مرحله مقدماتی متصور در هر فرایند برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و پس از آن مطالعه و طراحی مسیرها و راهکارهای علمی حصول به وضعیت نهایی و مورد نظر و یا بعبارت بهتر وضعیت مطلوب البته با توجه به یافته های مرحله ابتدایی خواهد بود. در تحقیق میدانی حاضر که در سطح مدیران سطح عالی، میانی و اجرایی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های تابعه به اجرا گذاشته شد، مسئله اصلی، بررسی و آزمون مدل مهارتهای سه گانه مدیریت رابرت کاتز بوده است. در ابتدا پس از شناسایی جمعیت هدف مدیران، با استفاده از فرمول مخاسبه از فرمول محاسبه حجم نمونه، تعداد ۲۰۰ نفر از مدیران بصورت تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق شناسایی شدند که در نهایت ۱۵۷ نفر از آنها پرسشنامه مربوطه را بصورت کامل تکمیل نمودند.