سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مسعود پورسعید – مقطع دکتری مدیریت منابع انسانی عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین علیه

چکیده:

هدف: مقاله حاضر به منظور طراحی وتبیین سیستم مدیریت منابع انسانی و ارتباط زیر مجموعه های آن با تاکید بر تحلیل شغل تنظیم
گردیده است.
متن: در مدل عمومی مدیریت منابع انسانی به ارتباط بین انسان وکارکردهای مدیریت منابع انسانی و شغل وکارکردهای مربوطه به
عنوان دومحور اساسی آن پرداخته می شود. مجموعه عملیات مربوط به انسان و شغل از یک طرف متاثر از متغیرهای محتوایی (اهداف
واستراتژی، ا ندازه، تکنولوژی، محیط و فرهنگ)و متغیرهای ساختاری (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) به عنوان درونداد سیستم می باشد و
از طرف دیگر موجب شکل گیری عملیات مدیریت منابع انسانی (فرایند) می گردد که نتیجه این عملیات (برونداد سیستم) حصول بهره
و تبعیت از قوانین به عنوان اهداف اصلی و در نهایت موجب تحقق اهداف فرد، سازمان و جامعه به QWL وری، کیفیت زندگی کاری
عنوان اهداف کلان میگردد.
مدل مزبور بر اساس دیدگاه سیستمی ارائه گردیده که ارزش و اهمیت آن در ارائه چارچوبی برای درک مفاهیم مربوطه و
تشخیص جایگاه و ارتباط زیرمجموعه های مدیریت منابع انسانی بایکدیگر و به ویژه نقش تحلیل شغل در آن می باشد. بدیهی است
مفهوم مدل نیز به خاطر توانایی تعمیم آن برای کلیه سازمانها و جوامع می باشد.
روش: مفاهیم یاد شده در این تحقیق به عنوان چارچوب مفهومی ارائه گردیده است. روش تحقیق با استفاده از تجربیات محقق و
همچنین مطالعه کتابخانه ای می باشد و با ارائه شواهد ویافته های علمی به توصیف وتبیین مدل می پردازد.
نتیجه: این مدل سعی در ارائه بصیرت نسبتاٌ کاملی در مورد کارکردهای سازمان، مدیریت منابع انسانی و حاصل عملیات آن دارد. و در
حقیقت به تبیین جایگاه، نقش واهمیت هر یک از متغیر ها می پردازد