سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرام قبادی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول نورالسنا – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک شیرازی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازن

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: تعدادی از جداول به صورت ناقص در متن مقاله درج شده اند] طراحـی آزمایشهـا رویکرد سیستمـاتیکی است که میتوان با انجام تغییرات آگاهـانه در متغیرهـای ورودی، تاثیـر حاصل بر خروجـی را مورد تجزیـه و تحلیـل قرار داد . طراحی آزمایشات به بررسی حسا سیت پارامترهای فرایند با تمرکز بر میانگین فرایند و کمینه کردن همزمان واریانس با استفاده از روشهای تحلیلی آرایه های متعامد و کسری می پردازد . در مقاله حاضـر، به نحـوه بکـارگیـری طراحـی آزمایشهـا در محیط فـازی پرداختـه می شـود و به شیـوه تجزیـه و تحلیـل یک طـرح آزمایش با متغیـر پاسخ فـازی در حضـور متغیـر هـای مستقـل قطعـی اشـاره می شـود . فازی بودن متغیر پاسخ به دو صورت در نظر گرفته می شود . حالت اول اینست که به دلیل شرایط محیطی و فنی موجود , نتوان اندازهگیری دقیقی از متغیر پاسخ ارائه داد و تقریبی از مقدار حقیقی آن ارائه کرد بطوریکه در یک بازه خاص دارای تلورانس و نوسان باشد . حالت دوم نیزبدین صورت است که اصولاً متغیر پاسخ، مقادیر عددی را نمیپذیرد و یک متغیر زبانی است که با واژههای زبانی و مفاهیم کیفی بیان می شود . در هر دو حالت فوق با بهره – گیری از نظر متخصصان جهت برآورد مقادیر خروجی و تعریف مناسب توابع تعلق برای متغیر وابسته، به تجزیه و تحلیل آزمایش پرداخته می شود . در تجزیه و تحلیل ازمایش از سه روش آنالیز واریانس ، روش هیوریستیک و روش رگرسیون فازی استفاده شده است