سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن کریمی – استاد گروه هوا و فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهن
مجید سلطانی – استاد گروه مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندس
شهاب الدین موسوی اشکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوا و فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – د

چکیده:

در این تحقیق پروفیل سه بعدی پره پمپ های سیستم تغذیه موشک که از نوع پمپهـای گریـز از م رکـز بـا دور بـالامی باشـد طراحی شده است . برای طراحی پروفیل پره، روش های دو بعدی ( یک قوس دایره ، دوقوس دایره ونقطه به نقطه ) و سه بعدی ( نقطه به نقطه و مثلثهای خطا ) بررسی و با فرض معلوم بودن ابعاد هندسی چرخ ( شعاع ، پهنا ، زاویه پره در ورود وخروج ) طراحی انجام شده و در انتها نتایج تحلیلی ارائه گردیده است . از آنجا که در طراحی سه بعدی پروفیل پره تعیین خطوط جریان در کانال چرخ لازم می باشد، لذا در ابتدا مقطع نصف النهاری طراحی و سپس با استفاده از روش Eliptic grid generation شبکه مناسب در دامنه مورد نظـر تولید گردیده و از طریق حل عددی معادله لاپلاس خطوط جریان در کانال چرخ ترسیم شده است . در ادامه با استفاده از خطوط جریـان ، پروفیل سه بعدی پره از دو روش نقطه به نقطه و مثلث های خطا طراحی و به منظور ارزیابی و تعیین دقت روش هـای ذکـر شـده نتـایج حاصل از آنها با طرح نمونه در مرجع [۱] مقایسه گردید . جهت اطمینان از صحت نتایج بدست آمده، جریان سیال بین دو پره بصـورت سه بعدی با استفاده از کد عددی تحلیل و با معیار های طراحی پروفیل پره مقایسه شده است .