سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آرش نقیب لاهوتی – عضو هیئت علمی پژوهشکدة هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )
مهدی نظری نیا – پژوهشگر ارشد پژوهشکدة هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )
الهام طلوعی – پژوهشگر ارشد پژوهشکدة هوافضا ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

چکیده:

هدف این تحقیق، مقایسة مشخصه های رانشی یک شیپورة ایروسپایک متقارن محوری کوچک با شیپورة متعارف همگرا – واگرای معادل آن می باشد . دو روش برای طراحی بدنه مرکزی شیپوره ایروسپایک ( موسوم به پلاگ ) بکار رفته اند، که نتایج تقر ی باً مشابهی بدست داده اند . جریان داخلی و خارجی شیپوره ایروسپایک و شیپوره معادل در نسبت های مختلف فشار محیط به فشار خروجی طراحیPatm/Pdes که متناطر با شرایط کاری بهینه، over-expansion و under-expansionهستند، بصورت عددی تحلیل شده استبررسی الگوی جریان نشان می دهد شیپور ه ایروسپایک قادر است جریان خروجی خود را با توجه به شرایط محیطی تنظیم کند . نیروی رانش هر دو شیپوره در شرایط کاری مختلف نیز محاسبه و مقایسه شده است . نتایج نشان می دهند شیپوره ایروسپایک قادر است در شرایطover-expansion تا ۵درصد نیروی رانش بیشتر ایجاد کند .