سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین زارع رشکوئیه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ، سازمان صنایع و معادن استان یزد

چکیده:

ایمنی سازه های زیرزمینی در طی زمین لرزه های اخیر سئوال برانگیز بوده است. در این مقاله با یک رویه تحلیلی به ارزیابی و مقایسه نیروهای القایی لرزه ای در پوشش بتنی تونلهای دایره ای در اثر بارگذاری زلزله پرداخته شد. حالت تنش موجود در زمین اطراف تونل به صورت مجموع بارگذاری استاتیکی و لرزه ای در نظر گرفته شد. این تحقیق تاثیر اندرکنش تونل – زمین را در نظر گرفته و بر تغییر شکل بحرانی بیضی شدن سطح مقطع تونل متمرکز می باشد. اختلاف میان روشهای تحلیلی رایج با توجه به جدیدترین نتایج تحقیقات مورد بحث قرار گرفت و بر محدودیت تعدادی
از راه حلها تاکید شد. در این مطالعه، به منظور ارزیابی میزان پایداری تونل روشی معرفی شد که شامل انجام تعدادی مطالعه پارامتری به ازای مقادیر مختلف شتاب افقی زلزله و مقایسه تنشها و کرنشهای القائی با مقادیر مجاز بود. نتایج مطالعه پارامتری تاثیر صلبیت پوشش نشان داد که افزایش ابعاد پوشش بتنی همیشه یک روش مطمئن در مقابل بارگذاری زلزله نمی باشد که در این خصوص تعدادی رهنمودهای کاربردی ارائه شد.