سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی ابوالقاسمی – دانشجوی دکتری مخابرات
حسن آقائی نیا – عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
محمد سلیمانی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ماهواره های سنجش از دورLEOدر مدار خورشید آهنگ ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر برای سنجش از دور بهصورت علمی، کاربردی پرتاب م یگردند. یکی از مراحل مهمطراحی ماهواره مرحلة طراحی مفهومی آن است که با توجه به نیازمندیها و ملاحظات طراحی بایستی کارایی سیستم قبل از طراحی جزئی و ساخت انجام گردد. در این مقاله محدودیتها و شرایط طراحی تجزیه و تحلیل می شود و کارایی سیستم تصویربرداری ماهوارة نوعی سنجش از دورLEO با توجه بهشرایط تصویربرداری تحلیل می گردد. همچنین ملاحظات طراحی و ساخت محموله تصویربرداری ماهواره برای جمع آوری تصاویر از سطح زمین در باند مرئی شرح داده م یشود. محموله تصویربرداری ۲(IP) در نظر گرفته شده شاملدو سیستم دوربین پنکروماتیک و چندطیفی است که از تکنیک تصویربرداری جاروب خطی ۳ جهت تصویربرداری استفاده م ینماید.